วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม ครุปริทัศน์ ครั้งที่ 2

  กิจกรรมงาน ครุปริทัศน์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ เป็นการแสดงผลงานและกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านความรู้ ความสนใจ ของนักศึกษาแต่ละเอก ซึ่งแตกต่างกันออกไป ได้มานำเสนอสิ่งที่ตนได้มีความรู้ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม นิทรรศการครั้งนี้



บรรยากาศภายในงาน ครุปริทัศน์



กิจกรรม สำรวจพืชในแหล่งชุมชนบ้านจอมบึง

 กิจกรรม สำรวจพืชในแหล่งชุมชน เป็นจุดประสงค์หนึ่งที่สำคัญของภาควิชา เกษตรสำหรับครูประถมศึกษา เป็นการลงพื้นที่จริงในการสำรวจพืชผักทีมีในชุมชนที่เราอยู่อาศัย ลงมือทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในพืชที่ ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง สร้างความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ล้ำค่าให้กับผู้ลงมือทำกิจกรรมทุกๆท่าน


ถ่ายภาพร่วมกับคุณยายเจ้าของสวนที่เราลงพื้นที่สำรวจ



กิจกรรม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถม บ้านบ่อหวี และ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน อ. ปราณบุรี

 กิจกรรมครั้งนี้คือ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพี่กับน้อง และยังเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเอกการประถมศึกษาอีกด้วย





บรรยากาศของน้องๆนักเรียนบ้านบ่อหวี